یکی از اشکالات (باگ های) ویندوز 10 مربوط به Windows Explorer و تغییر اندازه این پنجره است.

شاید شما هم به این وضع برخورد کرده باشید که: وقتی اندازه پنجره Windows Explorer را در حالت Restore خیلی کم می کنید، دیگر امکان کار با این پنجره را نخواهید داشت و چاره ای جز بستن آن ندارید.(پنجره شروع به چشمک زدن می کند و امکان تغییر اندازه اش را هم از دست می دهد!) . این وضعیت پس از اجرای مجدد Windows Explorer و Restore  کردن پنجره ادامه خواهد یافت و می تواند بسیار آزار دهنده باشد.

تنها یک راه برای غلبه بر این وضعیت ناخوشایند وجود دارد.

تغییر اندازه پیش فرض Restore مربوط به Windows Explorer (من که راه دیگری رو به ذهنم نرسید که عملی باشه)

برای این تغییر باید Registry ویندوز رو تغییر دهید.

این فایل می تونه به شما کمک کنه!

Windows_Reset.bat

source code:

@echo off

:: To reset all folders to default folder views
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F

Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU" /F

Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F

Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F

:: To reset Windows Photo Viewer position
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Viewer\Viewer" /VA /F

:: To reset navigation pane width to default
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer" /F


:: To kill and restart explorer
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe