نمونه عملکرد:

جدول متن نمونه:

تصویر فایل نمونه، بازشده  در اکسل Excel:


فیلم نحوه بهره برداری(موبایل):

فیلم نحوه بهره برداری (کامپیوتر):


دریافت نمونه فایل VCF ارسال شده

دریافت نمونه جدول تولید شده


دانلود نرم افزار تبدیل فایل اکسل به دفترچه تلفن اندروید فارسی ( و برعکس)