در این دو صفحه دو منوی متفاوت دیده می شود(تقریبا منوی سوم از چپ)، یکی منوی نمره و دیگری توصیف است.

سامانه نمره‌ای کارنامه ماهانه آنلاین سامانه توصیفی کارنامه ماهانه آنلاین

توضیح

منوها:

مهمترین اختلاف بین دو مدل سامانه در منوی نمره و توصیف است، که در تصویر زیر نیز نشان داده شده است.

کارنامه: