در ویندوز 10 Quickaccess حل مشکل 

winkey+x

Command Prompt (Admin)

del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations