هنگامی که بر روی Shape در پاورپوینت به منظور لینک کردن آن به یک ماکرو کلیک می کنید، تنها گزینه Hyperlink دیده می شود که به نظر می رسد با این گزینه بتوان Shapeی را به یک ماکرو در VBAی پاورپوینت متصل کرد.
این ذهنیت از آنجا حاصل می شود، که پاورپوینت برای اتصال دکمه ها از نوع Shape ، بخشی را به صورت ویژه در نظر گرفته است که Action Buttons نامیده می شوند. این دکمه ها قابلیت اتصال به Macro های نوشته شده در VBAی پاورپوینت را دارند.
هنگامی که می خواهید یک Shape در یک اسلاید ایجاد کنید که به یک ماکرو متصل شود از منوی Insert گزینه Shapes را انتخاب می کنید و در پایین تریین بخش این منو در قسمت Action Buttons روی یکی از Shape  ها کلیک می کنید تا بتوانید Shapeی ایجاد کنید که با راست کلیک بر روی ان گزینه ... Hyperlink داشته باشید.

در عمل فرق بین دو نوع Shape تولید شده در این است که وقتی روی هر کدام راست کلیک می کنید در هر دو منوی سمت چپ دیده می شود، اما با کلیک روی گزینه ... Hyperlink، نسبت به اینکه بر روی  ActionButton راست کلیک کرده اید یا بر روی Shape دو مدل پنجره نمایان می شود.

قصد داریم کاری کنیم که Shape نرمال، شبیه به Action Button به یک ماکرو متصل شود.

پنجره Action Settings

این پنجره از طریق راست کلیک روی Action button

و انتخاب گزینه Hyperlink نمایش داده می شود

پنجره Insert Hyperlink

این پنجره از طریق راست کلیک روی Shape نرمال

و انتخاب گزینه Hyperlinkنمایش داده می شود

اتصال Shape نرمال،به یک ماکرو، شبیه به Action Button:

1. ابتدا یک ماکرو در VBA تولید کنید مثلا:

Sub ExampleCode()
MsgBox "Message"
End Sub

2. یک Shape معمولی در اسلاید تولید کنید.

3. روی Shape کلیک کنید.

4. از منوی Insert  روی دکمه Action کلیک کنید.

به این ترتیب نه تنها برای عملکرد Shape انتخاب شده، پنجره Action Settings به نمایش گذاشته می شود، بلکه هر باز بر روی این Shape معمولی راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه ...Hyperlink را انتخاب کنید، پنجره ی Action Settings به نمایش گذاشته می شود.