::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزار تبدیل متن DOS به Windows


مبلغ(300)هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::


با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ 000`300  تومان، واریز فرمائید