::.

 نرخ کد فعالسازی نرم افزار تبدیل متن Windows به DOS


مبلغ(400 )هزار تومان

شماره کارت بانک تجارت

 

5859831026719913

به نام داریوش طوافی اسمعیلی

 .::

TA

با دستگاه خود پرداز فقط مبلغ400 هزار  تومان، واریز فرمائید