نرم افزار کارنامه ماهانه در نگارش 2 : به مدارس دوره دبستان و شیوه ارزشیابی تحصیلی توصیفی به صورت تخصصی پرداخته، و نرم افزار کارنامه ماهانه 2 توصیفی کاملا جداگانه ارائه شده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر از نگارش 2 روی این لینک کلیک کنید.ماهکار

توضیحات زیر برای نرم افزار نگارش قبلی  1.3.4 نرم افزار کارنامه ماهانه است. برای ورود به صفحه نگارش جدید نرم افزار(کارنامه ماهانه توصیفی) اینجا کلیک کنید.


انواع کارنامه های (توصیفی)

6 مدل یک ستونی(نوبت آزمون جاری)- 2 مدل هفت ستونی - 1 مدل دوازده ستونی

کارنامه ساده(یک ستونی-یک نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،   نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه هیچگونه نموداری ندارد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود.            

کارنامه + نمودار نمرات(یک ستونی-یک نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،   نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود.            

کارنامه + نمودار نقطه ای نمرات(یک ستونی-یک نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،   نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خوا

کارنامه + نشانگر پیشرفت(یک ستونی-یک نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A6  قدی،پیش بینی شده است  و چاپ آن بسیار مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود.     

کارنامه + نمودار نقطه ای نمرات + نشانگر پیشرفت(یک ستونی-یک نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 قدی،پیش بینی شده است      

کارنامه + نمودار نمرات + نشانگر پیشرفت(یک ستونی-یک نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات نوبت آزمون  جاری و یا یک نویت آزمون به انتخاب شما  تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره نوبت آزمون جاری،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون جاری نسبت به نوبت آزمون قبلی، نام نوبت آزمون جاری، اشاره نمود. این کارنامه دارای نمودار نمرات دانش اموز می باشد. اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 قدی،پیش بینی شده است     

کارنامه ساده(هفت ستونی-نمرات 7 نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،    اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.            

کارنامه + نشانگر (هفت ستونی-نمرات 7 نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا هفت نوبت آزمون  از نخستین نوبت تا هفتمین نوبت آزمون، تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره هفت نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای هفت نوبت آزمون،  و نشانگر پیشرفت و افت تحصیلی نوبت آزمون ها نسبت به نوبت آزمون قبلی،  اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.     

کارنامه ساده (دوازده ستونی-نمرات 12 نوبت آزمون):

این کارنامه به منظور ارائه نمرات تا دوازده نوبت آزمون   تهیه شده است؛ از جمله اطلاعات دیگری که در این کارنامه علاوه بر نام و رشته و پایه تحصیلی دانش آموز و عنوان کلاس لحاظ گردیده می توان به مواردی از قبیل: میانگین نمره دوازده نوبت آزمون ،و رتبه میانگین نمره دانش آموز در کلاس برای دوازده نوبت آزمون،    اشاره نمود.  اندازه کاغذ برای این کارنامه A4 پیش بینی شده است   امکان انتخاب حاشیه برای این کارنامه از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است. 


در روش و راهکار ارائه شده در کارنامه ماهانه ماهکار، حفظ مزیت امکان چاپ و صدور نمودارها برای مدارس توصیفی مد نظر قرار گرفته است
(علی رغم اینکه توصیف ها موجب شده است تا اینگونه مدارس نتوانند اطلاعات آماری مناسبی از عملکرد تحصیلی آموزشی خود بدست آورند).

بجای استفاده از توضیحات طولانی و مکرر در کارنامه توصیفی این راهکار ارائه شده است:
استفاده از آیکن ها در کارنامه ها و لیست ها و ارائه یک توضیح در گوشه لیست یا کارنامه

خیلی خوب
خوب
قابل قبول

نیاز به تلاش بیشتر

برای تنظیم روش کار نرم افزار، برای ارائه کارنامه ها و لیست های توصیفی:
کافیست از منوی پایینی بخش ، عبارت توصیفی را انتخاب کرده و محدوده نمرات توصیفی را نیز تعیین کنید


در این نرم افزار ورود نمرات بر اساس معیاری که خود شما تعیین می کنید امکانپذیر می شود:
روش اول
درج نمره 4 برای عبارت توصیفی خیلی خوب
درج نمره 3 برای عبارت توصیفی خوب
درج نمره 2 برای عبارت توصیفی قابل قبول
درج نمره 1 برای عبارت توصیفی نیاز به تلاش بیشتر
برای اینکار در بخش انتخاب مدل کارنامه، در بخش پایین اعداد 10و15و18و20 را به 1و2و3و4 تغییر دهید
در این روش امکان آمارگیری و ساخت نمودارها توسط خود کاربران نادیده گرفته شده است و تنها ثبت نمرات توصیفی و ارائه لیست نمره دبیر و کارنامه های توصیفی نرم افزار مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت

11 مدل لیست نمره دبیر توصیفی

9 مدل کارنامه توصیفی قابل بهره برداری استروش دوم:

تعیین محدوده نمرات بین (0تا20)(0-20)
مثلا : تعیین محدوده 0 تا 10 به عنوان نمره نیاز به تلاش بیشتر، محدوده 10.01 تا 15.00 به عنوان نمره قابل قبول، محدوده 15.01 تا 18.00 به عنوان نمره خوب، محدوده 18.01 تا 20.00 به عنوان نمره خیلی خوب،
درج نمره 20 برای عبارت توصیفی خیلی خوب
درج نمره 18 برای عبارت توصیفی خوب
درج نمره 15 برای عبارت توصیفی قابل قبول
درج نمره 10 برای عبارت توصیفی نیاز به تلاش بیشتر
در این روش میتوانید برای افزایش دقت، از نمره اصلی دانش آموز نیز بجای نمرات 20و18و15و10 استفاده کنید، مثلا 17و16و14و12و10و9 و ... که هر نمره ای در هر محدوده ای معنی توصیفی همان محدوده را خواهد داد
به عنوان مثال نمره 18.5 و نمره 19 و 19.5 و 19.75 نیز مانند 20 مفهوم خیلی خوب را خواهد داشت.
حُسن این روش ثبت نمره اینستکه، می توانید به صورت گزارش و نمودارهای معنی دار عملکرد آموزشی خود را تحلیل کنید.(در بخش گزارات و نمودارها) توجه داشته باشید نمودارها بر مبنای 0 تا 20 ارائه خواهند شد.اما اگر چنانچه شما هم مانند کارشناسان آموزش و پرورش بر ثبت و محاسبه نمرات بر مبنای 0 تا 20 اعتقادی ندارید می توانید تنها به استفاده از کارنامه های توصیفی (9 مدل کارنامه) و لیست نمره توصیفی معلم(11 مدل لیست نمره) اکتـــــفا فرمائید.

بجای استفاده از توضیحات طولانی و مکرر در کارنامه توصیفی این راهکار ارائه شده است:
استفاده از آیکن ها در کارنامه ها و لیست ها و ارائه یک توضیح در گوشه لیست یا کارنامه

خیلی خوب
خوب
قابل قبول

نیاز به تلاش بیشتر

برای تنظیم روش کار نرم افزار، برای ارائه کارنامه ها و لیست های توصیفی:
کافیست از منوی پایینی بخش ، عبارت توصیفی را انتخاب کرده و محدوده نمرات توصیفی را نیز تعیین کنید


در این نرم افزار ورود نمرات بر اساس معیاری که خود شما تعیین می کنید امکانپذیر می شود:

11 مدل لیست نمره دبیر توصیفی

9 مدل کارنامه توصیفی قابل بهره برداری است


سایرلینک ها:

انواع لیست های توصیفی

انواع کارنامه های توصیفی