انواع لیست های کلاس (نمره ای)

11مدللیست نمره ساده، بدون نمره نوبت جاری:

این لیست دانش آموزان کلاس را با ترتیب به منظور یادداشت های مختلف مورد نیاز، در اختیارتان قرار می دهد؛ می توانید لیست کلاس هایی که مد نظرتان است را در بخش چاپ لیست و کارنامه، انتخاب کنید؛ در این لیست عنوان کلاس و نام دبیر و نام درس ذکر شده است و روبروی نام دانش آموزان فضای خالی برای درج نمرات آزمون جاری و یا موارد استفاده دیگر لحاظ گردیده است، همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره ساده، همراه نمره نوبت جاری:

این لیست به منظور چک کردن نمرات و یا قرار دادن نمرات در اختیار معلمین و مسئولین آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد، نوبت آزمون جاری را می توانید از طریق بخش تعیین عنوان آزمون ها و آزمون جاری تغییر دهید.

لیست نمره با نشانگر، با نمره نوبت جاری:

این لیست به منظور چک کردن نمرات و یا قرار دادن نمرات در اختیار معلمین و مسئولین آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد، نوبت آزمون جاری را می توانید از طریق بخش تعیین عنوان آزمون ها و آزمون جاری تغییر دهید.

لیست نمره ساده، بدون نمره هفت نوبت آزمون:

این لیست دانش آموزان کلاس را با ترتیب به منظور درج نمرات مختلف مورد نیاز، در اختیارتان قرار می دهد؛ می توانید لیست کلاس هایی که مد نظرتان است را در بخش چاپ لیست و کارنامه، انتخاب کنید؛ در این لیست عنوان کلاس و نام دبیر و نام درس ذکر شده است و روبروی نام دانش آموزان هفت فضای خالی برای درج نمرات آزمون ها و یا موارد استفاده دیگر لحاظ گردیده است، می توانید بجای عناوین آزمون به طور موقت در بخش تعیین عنوان آزمون ها عناوینی دیگری را درج کنید و پس از چاپ لیست ها دوباره عناوین آزمون را به حالت اول بازگردانید(تغییر دهید)؛ همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره ساده، همراه نمره هفت نوبت آزمون:

این لیست به منظور چک کردن نمرات 7 نوبت آزمون و یا قرار دادن نمرات در اختیار معلمین و مسئولین آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد، در این لیست عنوان کلاس و نام دبیر و نام درس ذکر شده است ؛ همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره با نشانگر، با نمره هفت نوبت آزمون:

این لیست به منظور چک کردن نمرات 7 نوبت آزمون و یا قرار دادن نمرات در اختیار معلمین و مسئولین آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد؛این گزارش روند پیشرفت یا افت تحصیلی را از طریق نشانگرهایی نشان می دهد که می تواند در بررسی های معلمین، مشاوران و مدیران آموزشی مورد بهره برداری واقع شود، همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره ساده، بدون نمره دوازده نوبت آزمون:

این لیست دانش آموزان کلاس را با ترتیب به منظور درج نمرات مختلف مورد نیاز، در اختیارتان قرار می دهد؛ می توانید لیست کلاس هایی که مد نظرتان است را در بخش چاپ لیست و کارنامه، انتخاب کنید؛ در این لیست عنوان کلاس و نام دبیر و نام درس ذکر شده است و روبروی نام دانش آموزان دوازده فضای خالی برای درج نمرات آزمون ها و یا موارد استفاده دیگر لحاظ گردیده است، می توانید بجای عناوین آزمون به طور موقت در بخش تعیین عنوان آزمون ها عناوینی دیگری را درج کنید و پس از چاپ لیست ها دوباره عناوین آزمون را به حالت اول بازگردانید(تغییر دهید)؛ همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره ساده، همراه نمره دوازده نوبت آزمون:

 این لیست به منظور چک کردن نمرات 12 نوبت آزمون و یا قرار دادن نمرات در اختیار معلمین و مسئولین آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد؛ همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره با نشانگر، با نمره دوازده نوبت آزمون:

 این لیست به منظور چک کردن نمرات 12 نوبت آزمون و یا قرار دادن نمرات در اختیار معلمین و مسئولین آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد؛این گزارش روند پیشرفت یا افت تحصیلی را از طریق نشانگرهایی نشان می دهد که می تواند در بررسی های معلمین، مشاوران و مدیران آموزشی مورد بهره برداری واقع شود، همچنین امکان انتخاب حاشیه های متعدد برای این لیست از طریق دکمه پایین همین پنجره میسر است.

لیست نمره دروس یک کلاس، بدون نمره نوبت جاری:

 در لیست نمره انتخاب شده، تمام دروس کلاس نمایش داده خواهند شد؛ ین لیست برای دبستان ها بیشتر کاربرد دارد.

(در دبستان ها بیشتر دروس توسط یک معلم ارائه می شود)

لیست نمره دروس یک کلاس، با نمره نوبت جاری:

در لیست نمره انتخاب شده، تمام دروس کلاس نمایش داده خواهند شد؛ ین لیست برای دبستان ها بیشتر کاربرد دارد.
(در دبستان ها بیشتر دروس توسط یک معلم ارائه می شود)