برای تهیه کد فعالسازی دائمی نیاز به نام کامپیوتر خود(Computer Name) در ویندوز و یک شماره سریال منحصر به رایانه خود(CPU) دارید، می توانید این کد را از داخل نرم افزار بدست آورید.

شماره سریال را وارد کنید:

CPU number: 

نام کامپیوتر را وارد کنید:

Computer Name: 

‌نرم افزار:

Software: 

نام شرکت:

Company: