ورود اطلاعات از فایل EXCEL
برنامه نویس بر روی نحوه ورود و تنوع ورودی ها، بررسی های متعددی انجام داده است، در این بحث سه روش وجود دارد که روش اول نامنظم (مانند خروجی های نرم افزار دانا) و دو روش آن به عنوان ستون های منظم و با منطق در نظر گرفته خواهد شد. برای دریافت فایل های منظم به بخش مربوطه وارد شوید.(راهنمایی دارد)
در مورد فایل های منظم نیز دو مدل اطلاعات ممکن است برای دریافت وجود داشته باشد که مدل های با تکرار معقول و معنی دار و بدون تکرار و ایزوله دسته بندی می شوند. همچنین ورود اطلاعات می تواند بر اساس الگویی که کاربران تعیین می کنند و یا الگویی که برنامه نویس تعیین می کند انجام شود.
می توانید اطلاعات فایل Excel خود را منطبق با الگوی ارائه شده در این بخش تنظیم کنید و بعد اقدام به ورود اطلاعات فرمائید.


 سایر لینک ها:

انه کلاسبندی

زبانه کلاسبندی: کلاسبندی دستی
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: مثال کلاس1
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: مثال اضافه کردن کلاس جدید(+)

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: شروع سال تحصیلی جدید در نرم افزار کارنامه ماهانه

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی:  ورود اطلاعات کلاسبندی از سناد، به نرم افزار کارنامه ماهانه

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات کلاسبندی از سایر نرم افزارها

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها:  ورود اطلاعات از نرم افزار تحلیل نمرات (TAnalize)

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود تمام اطلاعات از یک فایل Excel

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel Data Only خروجی دانا در ماهکار

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها: ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel

زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها:ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel: ورود اطلاعات از یک فایل الگو Excel
زبانه کلاسبندی:کلاسبندی دستی: زبانه ورود اطلاعات از سایر نرم افزارها:ورود اطلاعات از فایل Excel: ورود اطلاعات بر مبنای فایل الگو Excel: ورود اطلاعات از چند فایل تفکیکی الگو