ابتدا پنجره Run را باز کنید(برای اینکار کلید  را با R همزمان فشار دهید)

سپس عبارت زیر را در جعبه متن آن تایپ کنید و روی دکمهOK کلیک کنید.

%userprofile%\Downloads


در پایان از مجموعه فایل های به نمایش گذاشته شده فایل دانلود شده خود را پیدا کنید.