ردیف
1 مدیریت تولید
2 حسابداری عمومی مقدماتی
3 حسابداری تکمیلی
4 حسابداری صنعتی
5 دانش فنی پایه - حسابداری
6 دانش فنی تخصصی - حسابداری
7 آموزش نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت (جزوۀ آموزشی)
8  آموزش نرم افزار حسابداری خرید و فروش (جزوۀ آموزشی)
9 حسابداری حقوق و دستمزد
10 حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی
11 حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی
12 حسابداری اموال و انبار